E-invoicing (KSeF) - 30 practical hints from implementation new webinar by Advicero Nexia

October 17 2023

E-invoicing (KSeF) - 30 practical hints from implementation new webinar by Advicero Nexia

- ENGLISH VERSION BELOW - 

 

Serdecznie zapraszamy na webinar podatkowy organizowany wspólnie z

Polsko-Portugalską Izbą Gospodarczą,

oraz Belgijską Izbą Gospodarczą pt.:

KSeF - 30 praktycznych podpowiedzi 

 

Który odbędzie się w terminie: 17 października 2023 r.

w godzinach 10:00 – 11:00

 

Nasi eksperci przedstawią poniższe tematy:

 • Nadanie uprawnień do korzystania z KSeF przedsiębiorcy
  1. Jak uzyskać dostęp i zalogować się do KSeF?
  2. Czy konta w KSeF są zakładane tylko na osoby fizyczne czy też na firmy?
  3. Czy można upoważnić inną osobę / podmiot do wystawienia faktury i jak to zrobić?
  4. Jak poradzić sobie w sytuacji, nagłego zakończenia współpracy z osoba mającą dostęp do KSeF?

 

 • Weryfikacja i wysyłka i odbieranie faktur ustrukturyzowanych przez KSeF
  1. Czy wysyłając faktury lub paczki faktur do KSeF wymagane jest posiadanie podpisu?
  2. Czy KSeF będzie przyjmował faktury bez elementów nieobowiązkowych ale wynikających ze struktury?
  3. Czy dokument musi zostać wysłany do KSeF w dniu wystawienia przez system księgowy?
  4. Jak się ma data i czas wytworzenia e-faktury do pola data wystawienia (P_1) z elementu <Fa> ?
  5. Czy w fakturze przesyłanej do KSeF należy wypełnić pole P_1 (data wystawienia), skoro fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania?
  6. Czy może zdarzyć się, że faktura wysłana o 23:59 może zostać uznana przez KSEF za przesłaną 00:01 kolejnego dnia?
  7. Jeżeli KSeF uzna fakturę za przesłaną w innym dniu niż wskazanym w polu P_1 data wystawienia to może ją odrzucić?
  8. Jak i czy przesłać korektę błędnego NIP-u nabywcy?
  9. Jak będą wyglądały faktury wystawiane w walucie obcej dla kontrahentów polskich?
  10. Co się stanie jeśli wystawca prześle fakturę z błędami rachunkowymi?
  11. Czy w przypadku obowiązkowego KSeF wymagana będzie akceptacja odbiorcy faktury?
  12. Czy obowiązek KSeF dotyczy relacji między przedsiębiorcą a konsumentem (B2C)?
  13. Czy KSeF dotyczy faktur zagranicznych?
  14. Jak dokonujemy płatności za fakturę proforma jeżeli nie mamy wygenerowanego numeru z KSeF?
 • Skutki błędów na fakturach i w trakcie wysyłki
  1. Co się dzieje w przypadku gdy wysłana faktura do KSeF jest odrzucona?
  2. Czy kontrahent któremu wystawiam fakturę musi wyrazić zgodę na przesłanie faktury przez KSEF?
  3. Co dokładnie jest sprawdzane przez system przed nadaniem nr KSeF?
  4. Co w przypadku, kiedy pojawi się potrzeba poprawienia wystawionej faktury?
  5. Czy będzie możliwość masowego pobierania faktur w postaci plików z KSeF?
  6. Co w przypadku gdy przed północą wyślę do KSeF 100 faktur i nie system nie zdąży ich zarejestrować?
  7. W jaki sposób jako przedsiębiorca mogę przekazać faktury do partnerów zagranicznych?

 

 • Pozostałe ważne aspekty korzystania z KSeF
  1. Czy systemy księgowe muszą poczekać z wprowadzeniem faktur sprzedażowych do nadania numeru KSeF?
  2. Czy nadawca i odbiorca faktury otrzymają automatycznie numer jej nadany i gdzie jest on archiwizowany?
  3. Czy odbiorca dostanie informację z KSeF, że jakiś podmiot wystawił dla niego fakturę?
  4. Czy KSeF umożliwia sprawdzenie, że faktura została pobrana przez nabywcę?
  5. Czy będzie możliwa akceptacja faktury przez przedsiębiorcę zanim będzie ją posiadał księgowy?

 

Webinar zostanie przeprowadzony w języku polskim. Udział jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wysłanie maila na adres gnowosielska@advicero.eu z dopiskiem "Imię, Nazwisko, Nazwa firmy".

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

We have the pleasure to invite you to the webinar with

Polish-Portuguese Chamber of Commerce

Belgian Business Chamber:

E-invoicing (KSeF) - 30 practical hints from implementation

 

The event will take place on 17th October 2023 

from 11:00 to 12:00

 

Our experts will discuss the following topics:

 • Granting the taxpayer access to the National e-invoicing system (KSeF)
 1. How to access and log in to KSeF?
 2. Are accounts in KSeF created only for individuals or also for companies?
 3. Is it possible to authorize another person / entity to issue an invoice in KSeF and how to do it?
 4. How to deal with a situation, sudden termination of cooperation with a person who has access to KSeF?

 

 • Verify and send and receive structured invoices through KSeF
 1. Is a signature required when sending invoices or invoice packages to KSeF?
 2. Will KSeF accept invoices without the optional elements but resulting from the scheme?
 3. Does the document have to be sent to KSeF on the day of issuance by the accounting system?
 4. How does the date and time of e-invoice creation relate to the date of issue (P_1) field from the <Fa> element ?
 5. Is it necessary to fill in the P_1 (date of issue) field in the invoice sent to KSeF, since the structured invoice is considered to have been issued on the date it was sent?
 6. Can it happen that an invoice sent at 23:59 can be considered by KSeF as sent 00:01 the following day?
 7. If KSeF considers an invoice to have been sent on a day other than the date of issue indicated in the P_1 field, can it reject it?
 8. How and whether to send a correction of an incorrect purchaser's NIP (Tax Id No.)?
 9. How will invoices issued in foreign currency to Polish contractors look like?
 10. What happens if the issuer sends an invoice with accounting errors?
 11. Will approval of the invoice recipient be required under mandatory KSeF?
 12. 16. Does the KSeF obligation apply to business-to-customer (B2C) relationships?
 13. Does KSeF apply to foreign invoices?
 14. How do we make payment for a proforma invoice if we do not have a number generated from KSeF?

 

 • Effects of errors on invoices and shipping
 1. What happens if an invoice sent to KSeF is rejected?
 2. Does the contractor to whom I issue the invoice have to agree to send the invoice through KSeF?
 3. What exactly is checked by the system before assigning a KSeF number?
 4. What if there is a need to correct an issued invoice?
 5. Will it be possible to download invoices in bulk as files from KSeF?
 6. What if I send 100 invoices to KSeF before midnight and the system does not have time to register them?
 7. How can I forward invoices to foreign partners?

 

 • Other important aspects of using KSeF
 1. Do accounting systems have to wait until a KSeF number is assigned before entering sales invoices?
 2. Will the sender and recipient of an invoice automatically receive the number assigned to it, and where is it archived?
 3. Will the recipient get information from KSeF that an entity has issued an invoice for him?
 4. Will it be possible for KSeF to verify that the invoice has been collected by the buyer?
 5. Will it be possible for the taxpayer to accept the invoice before the accountant has it?

 

 

The webinar will be held in English. Participation is free.

Please confirm your attendance by sending ‘Name, Surname, Company name’ to this email: gnowosielska@advicero.eu.

Practical information

Where

Online

When

17 October 2023
10:00-11:00 (Polish webinar) and 11:00-12:00 (English version)

Register before

17 October 2023

Price

Members:
Non members:

Upcoming events

Save the date: 12/12/2023 Christmas Business Mixer in Katowice
Business

Save the date: 12/12/2023 Christmas Business Mixer in Katowice

Read article
POSTPONED for 2024 - Katowice Lunch and panel talk with SD Worx
Business

POSTPONED for 2024 - Katowice Lunch and panel talk with SD Worx

Read article
Christmas Business Drink - BBC x NPCC
Business

Christmas Business Drink - BBC x NPCC

Read article
Join the next webinar on ESG challenges by Sołtysiński Kawecki & Szlęzak!
Business

Join the next webinar on ESG challenges by Sołtysiński Kawecki & Szlęzak!

Read article
11.01.2024 International Business Mixer in Łódź with mBank
Business

11.01.2024 International Business Mixer in Łódź with mBank

Read article